Ordentlige arbejdsvilkår

Produktion_mand

Foruden krav til selve fiskeproduktionen, kræver en ASC-certificering opfyldelse af standarder inden for arbejdmiljø og hensyn til lokalmiljøet.

 

ASC bidrager til en fornuftig produktion, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfund. Derfor omfatter ASC-certificeringen vigtige arbejdsmarkedsspørgsmål:

 

Foreningsfrihed

Ret til kollektive forhandlinger

Frihed fra diskrimination

Rimelige lønninger og arbejdstider

Sikre arbejdsvilkår

 

Hensyn til lokalsamfundet

Udover at opsætte standarder for arbejdsmiljøet fokuserer ASC-certificeringen også på et dambrugs samspil med lokalsamfundet, herunder indvirkningen på levevis, kulturinstitutioner og adgang til naturressourcer. Standarderne har til formål at sikre, at nye dambrug inddrager det omgivende samfund i en diskussion af produktionens potentielle sociale konsekvenser.

 

Desuden skal alle dambrug demonstrere regelmæssig kommunikation med det omgivende samfund og en gennemsigtig proces for behandling af klager. Der kræves åben kommunikation og gennemsigtighed, om end disse mekanismer vil variere afhængigt af omfanget af ørreddrift og omfanget af samfundets interesse i dambrugets aktiviteter.

 

Læs mere om standarderne i den samlede rapport for standarder inden for laksefisk her (pdf).