Arter

Nedenfor finder du korte beskrivelser af nogle af de arter, som vi p.t. opdrætter

 

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) er den mest dominerende art i dansk akvakultur. Den kan, som andre laksearter, leve i både ferskvand (dambrug) og i saltvand (havbrug). Herhjemme findes der meget få vilde bestande af regnbueørred

 

Bækørreden (Salmo trutta fario) er en underart af vores hjemlige havørred. Den fødes i et vandløb og tilbringer hele sit liv der. Bækørreder opdrættes i mindre mængde til udsætning i lystfiskersøer.

 

Fjeldørred (Salvelinus alpinus) er ikke hjemmehørende i Danmark. Fjeldørreden kræver sommerkøligt vand, og anvendes i Danmark kun som moderfisk, hvor den krydses med kildeørreden. Krydsningen mellem en hun fjeldørred og en han kildeørred kaldes brødding. Den er i modsætning til forældrene tolerant over for høje temperaturer og lave iltkoncentrationer.

 

Kildeørred (Salvelinus fontinalis) er sjælden som vildfisk i Danmark. I lighed med fjeldørreden kræver den sommerkøligt vand og opdrættes primært med henblik på avl af brødding. Der produceres en mindre mængde til konsum og udsætning i lystfiskersøer. Herudover produceres æg fra kildeørreder, som hovedsageligt anvendes til kaviar.

 

Guldørred er en avlet variant af regnbueørreden.  Oprindeligt er den avlet af dambruger Svend Pape, Purhus Dambrug nord for Randers. Der er tale om udvalg af krydsninger af de to regnbuearter, Donaldson og camlopsregnbueørred. I lighed med brøddingen har fisken en god kødfylde og en fast filet. Det gyldne skind tager sig specielt godt ud i varmrøget tilstand.  Produktionen er begrænset til nogle få hundrede ton.

 

Laks (Salmo salar) er en ny art i dansk opdræt. Laksen bliver opdrættet i fuldt recirkulerede anlæg med indpumpning af fersk og salt vand få steder i Danmark.

  

Ål (anguilla anguilla) findes i vandløb og søer og i havet langs Europas og Nordafrikas kyster. Den har tidligere været meget almindelig i Danmark, men er nu truet. Den voksne ål kan blive 60-80 centimeter lang, men under særlige forhold kan den blive helt op til 150 centimeter. Der udsættes hvert år store mængder ål i vandløbene. Udsætningsplanerne indgår som et centralt element i EU-bevaringsplanen for ål

 

Sandart (Lucioperca Lucioperca) er en forholdsvis ny fiskeart i dansk opdræt. Den er en ferskvandsfisk i slægt med aborren og opdrættes i recirkulationsanlæg enkelte steder i Danmark.

 

 

Yellowtail (Serolia xx) er en forholdsvis ny fiskeart i dansk opdræt. Yellowtail, er et populært produkt til det internationale sashimi og sushi markets. Yellowtail går under forskellige navne i Europe såsom Hiramasa, Hamachi og Seriole. Det er en varm vands fisk som kun kan blive opdrættet i Nordeuropa i RAS anlæg (Anlæg med en høj grad af recirkuleing). 

 

 

Aborre (Perca fluviatilis) er meget almindelig i både ferskvand og brakvand. Den forekommer i stort set alle danske søer, damme og større åer. Der er gennemført en del forsøg med opdræt af aborre, men der er endnu ikke kommercielt opdræt.