Høringssvar

Her kan du læse seneste høringssvar fra Dansk Akvakultur

 

18.6.2021: Dansk Akvakulturs høringssvar til udpegning af nye marine havstrategiområder hent 

 

16.6.2021: Vedr. udpegning af nye marine fuglebeskyttelsesområder  hent 

  

17.5.2021: Vedr. bekt. om N-indfasning til miljø- og resourceeffektive dambrug hent

 

14.5.2021: Høring bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen hent

 

05.2021: Høringsbemærkning til ASCs Fællesstandard hent  

 

23.3.2020: Vedr. forslag til nationalt tilskud til kommunale vandløbsrestaureringsprojekter hent 

 

12.2.2021: Vedr. forslag om etablering af Naturnationalparker hent

 

7.12.2020: vedr. Lovforslag om ændring af  N-indfasnmng til akvakulturerhvervet hent

 

2020: Dansk Akvakulturs bidrag til EUs revision af IE Direktivet (Industrielle Emmisioner) hent

 

22.4.2020: Høring Afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks første havplav hent

  

5.3.2020: Høring sælforvaltningsplan hent

  

26.2.2020 Høring vedr. ophævelse af N-indfasningsbekendtgørelsen hent 

 

25.10.2020: vedr. bekendtgørelse om ændring af  brugerbetaling for miljøtilsyn hent

  

25.12.2020: Vedr. ændring af listebekendtgørelsen ændret myndighedskompetance for havbrug hent

 

Ældre høringer 

 

14.9.18: Bemærkning til høring om ændring af habitatbekendtgørelsen. hent

 

3.5.18: Bemærkning til høring over udkast til Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Skjern å systemet. hent 

 

23.4.18: Bemærkning til høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. udbríngning af fiskegødning hent

 

2.3.2018: Bemærkning til høring af affald til jord bekendtgørelsen (slambekendtgørelsen) hent 

 

23.1.18: Planloven, bemærkning til udkast til vejledning om landzoneplanlægning  hent

 

16.1.18: Overimplementering. Input til screening  hent

 

12.1.18: Vandløb. Bemærkning til bekt. vedr. kriterier for vandløbsrestaurering  hent

 

 4.1.18: bemærkning til ændring af miljøbeskyttelsesloven (Indfasning af kvælstof til akvakultur) hent

 

18.12.18: Havstrategi II. Input hent