Myndighederne skal fjerne spærringer ved dambrug

Pressemeddelelse 19. august 2014

 

Regeringen har udpeget 130 dambrugsspærringer, som skal fjernes.  Dansk Akvakultur opfordrer myndighederne til at påtage sig arbejdet og afsætte tilstrækkelige midler både til etablering af passage og evt. erstatning til dambrugerne.

 

Miljøminister Kirsten Brosbøl var i sidste uge på besøg ved Fole Dambrug, hvor spærringen er fjernet i den lokale å, så laks og andre fisk frit kan vandre forbi dambruget. Ifølge vandplanerne skal der ske en indsats ved omkring 1500 spærringer, hvoraf de 130 er dambrugsrelaterede. Af de dambrugsrelaterede fremgår endvidere, at en del af spærringerne er ved nedlagte eller vandløbsuafhængige dambrug, og at der ved flere af spærringerne allerede er tilfredsstillende passage med bl.a. selvreproducerende bestande af ørreder. Uanset dette bør der dog ved en række dambrug ske en forbedring af passage for fisk og smådyr, og Dansk Akvakultur opfordrer myndighederne til at få dette gjort snarest muligt.

 

Mange kommuner er allerede godt i gang med at finde løsninger på passageproblemerne og har fået økonomisk støtte til udarbejdelse af projekter, der tilgodeser både fisk og smådyr, anden natur, okkerproblematikken, driften af dambruget, broer samt andre interesser omkring spærringerne.

 

For at komme i mål med dette arbejde opfordrer Dansk Akvakultur til, at der afsættes tilstrækkelige midler til både etablering af passage samt erstatning til de berørte dambrug, da dambrugene jf. lovgivningen skal have økonomisk kompensation, hvis etablering af passage vil medføre et økonomisk tab.

 

Dansk Akvakultur foreslår at prioritere de spærringer, hvor dambrugene allerede er nedlagt eller overgået til anden vandforsyning. I den aktuelle sag blev Fole Dambrug uafhængig af vandløbet tilbage i 2007, men det er først i 2014, at spærringen blev fjernet.

 

 

Yderligere information:

 

Direktør Dansk Akvakultur, Brian Thomsen 4076 2870

Chefkonsulent Dansk Akvakultur, Lisbeth Jess Plesner, 2282 8702