Se Dansk Akvakulturs høringssvar til vandområdeplaner mm

Høringssvar til udkast til vandområdeplaner samt bekt. om hhv. miljømål og indsatsplaner

 

Dansk Akvakultur har bemærkninger til en række forhold, som vi finder er kritiske.

 

 Hent høringssvar

 

De mest kritiske er:

 

  • Der skal afsættes det nødvendige miljømæssige råderum til vækst og udvikling af akvakultur; 1.200 t kvælstof til dambrug, 350 t kvælstof til havbrug inden for vandområdeplanerne, samt 1.200 t kvælstof til nye offshore/offcoast anlæg.
  •  
  • Korrekt fastsættelse af kvælstofkvoter til eksisterende dambrug og havbrug. 
  •  
  • Opkøbsordningen for dambrug skal erstattes af en opkøbsordning for spærringer koblet med reel mulighed for at flytte foder (kvælstofkvoter) til andre dambrug. 

 

 

  • Type 1 vandløb skal udtages af vandområdeplanerne, og vandløbsindsatsen bør i første omgang prioriteres til de vandløb, som Danmark er forpligtiget til at udpege efter Vandrammedirektivet.

 

 

  • Kystområder uden for 1 SM fra kysten og inden for 1 SM grænsen fra basislinjen, bør medtages som selvstændige vandområder med mulighed for etablering af havbrug uden yderligere næringsstofreduktion.

 

  • Bekendtgørelserne bør ikke være mere restriktive end vandrammedirektivet og der bør være klageadgang.