Vandråd 2017

Vandrådene er oprettet og arbejdet er i gang.

 

Vandrådene har 3 opgaver:

 

1. Vurderer hvilke type 1 vandløb, der skal ud/ind af vandplanerne.

Det er ikke et krav i vandrammedirektivet, at type 1 vandløb skal medtages, og stort set ingen andre EU lande har medtaget type 1 vandløb. (Type 1 vandløb er vandløb med et opland under 10 km2).

 • DA anbefaler at type 1 vandløb helt udtages af vandområdeplanerne. 

 

2. Udvælge de vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modifice-rede.

Efter vandrammedirektivet kan der udpeges vandområder som kunstige eller stærkt modificerede. Stærkt modificerede kan bl.a. være aktuelt, hvis der er spærringer i forhold til vandkraft, kulturhistorie mm. , kunstige kan måske være aktuelt i gravede vandløb med okker belastning.

 

3. Vurdere om der skal indmeldes vandløbsindsatser videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som ikke er økonomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssige at gennemføre.

 

 

 

 

 Supplerende info - hent