Debat: Ministeren bør ikke genbekræfte potentialet ved muslingeopdræt

Altinget.dk har den 31. august 2020 bragt dette indlæg af Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur, hvor han sætter fokus på, hvordan man kan fremme brugen af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

 

Af Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur

 

Muslinger spiser ved at filtrere partikler fra vandet. Derved fjerner de næringsstoffer fra vandmiljøet, og vandet bliver mere klart (øget sigtedybde).

 

Muslingeopdræt kan derfor anvendes som marint virkemiddel i vandområder, hvor der er et særligt behov for at forbedre den økologiske tilstand. Muslinger er en sund, velsmagende og bæredygtig fødevare med et meget lavt klimaaftryk, og der anvendes hverken foder eller medicin i muslingeopdræt.

 

Muslinger kan også forarbejdes og anvendes som foderingredienser til økologisk husdyropdræt, der for eksempel kan erstatte importeret soja, og muslingeopdræt kan skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne.

 

I 2016 konkluderede det faglige netværk om marine virkemidler, at opdræt af muslinger er et "kategori 1"-virkemiddel. Det vil sige, at det er testet i danske farvande, og datagrundlaget er tilstrækkeligt omfattende til, at det vurderes klar til anvendelse i egnede områder.

 

Det bekræftes i en ny rapport om marine virkemidler fra april 2020, som blev omtalt i Altinget 21. april. Ifølge rapporten er muslingeopdræt det mest dokumenterede marine virkemiddel med detaljerede anbefalinger til implementering.

 

 

Ikke brug for flere projekter
Rapporten er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet og skulle danne baggrund for en politisk beslutning om anvendelsen af virkemidlerne.

 

Nu fremgår det af et svar fra 17. august fra miljøminister Lea Wermelin (S) til Erling Bonnesen (V), at Miljøstyrelsen planlægger at gennemføre endnu et fagligt projekt om marine virkemidler, og at det efterfølgende vil blive vurderet, om virkemidlerne skal indgå i vandområdeplaner for 2021 til 2027.

 

I Dansk Akvakultur ser vi ikke et behov for endnu et projekt, der skal bekræfte potentialet i brug af muslingeopdræt som marint virkemiddel. Vi vurderer, at det faglige grundlag og effekten af muslingeopdræt som marint virkemiddel er biologisk og teknisk dokumenteret.

 

Der er imidlertid behov for at udvikle en forvaltningsmodel, som blandt andet rummer en model for betaling af økosystemtjenesten. Vi ser også et behov for en kortlægning af områder, der vil være egnede til muslingeopdræt som marint virkemiddel.

 

Rigtig placering af opdrætsanlæg er afgørende for at sikre effekten og reducere de negative effekter af øget sedimentation under anlæggene. I planlægningen bør relevante interessenter inddrages, så der også tages højde for de visuelle effekter af anlæggene.

 

Vi deltager gerne i arbejdet, og vi opfordrer miljøministeren til at indkalde relevante parter til en drøftelse af, hvordan vi i fællesskab bedst kan realisere det store potentiale i brugen af muslingeopdræt som marint virkemiddel.

 

Indlægget er bragt på Altinget.dk