EU sætter markante mål for biodiversiteten frem mod 2030

Med den nye biodiversitetsstrategi præsenterede EU-kommissionen i maj 2020 en langsigtet og ambitiøs plan til beskyttelse af naturen og en forbedring af økosystemerne inden 2030.

 

Strategien lægger bl.a. op til beskyttelse af mindst 30 % af Europas landområder og havområder, hvoraf 10% skal være særligt beskyttet. 

Som opfølgning på dette har EU-Kommissionen haft første udkast til vejledning vedr. strategiens mål i høring, og det er bl.a. foreslået, at aktiviteter som minedrift, jagt, fiskeri og skovdrift ikke er foreneligt i beskyttede områder med den strenge beskyttelse.

 

Det har medført offentlig debat og kritik fra Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, som er bekymrede for, at jagt og sportsfiskeri på truede dyrearter, f.eks. laks og andre fiskearter, i særligt beskyttede natur- og habitatområder ikke er foreneligt med biodiversitetsstrategien, og derfor vil blive begrænset eller forbudt, som det er praksis i nogle EU-lande.

 

Strategiens mål er en genopretning af Europas biodiversitet inden 2030, og den skal understøtte en ny måde at gennemføre eksisterende lovgivning mere effektivt på, ligesom den indeholder nye forpligtelser, foranstaltninger, mål og forvaltningsmekanismer, udtaler EU-Kommissionen i deres pressemeddelelse.

 

- Dansk Akvakultur bakker op om biodiversitetsstrategiens mål om at vende udviklingen for natur og biodiversitet, og vores medlemmer har længe arbejdet med at fremme biodiversiteten med foranstaltninger på opdrætsanlæggene, f.eks. bistriber, ændret praksis efter ASC-certificerings principper i forhold flora og fauna, omløbsstryg og fjernelse af spærringer i vandløb. Derudover er havbrugene i en proces med habitatkonsekvensvurderinger af deres anlæg, fortæller chefkonsulent og biolog Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur.

 

Dansk Akvakultur følger arbejdet med udvikling af rammer og implementering af EU’s biodiversitetsstrategi bl.a. gennem FEAP og AAC.

 

- EU’s ambitioner for biodiversiteten er interessante, og vi vil fortsat arbejde for, at både dambrug, havbrug, økologisk akvakultur og RAS-anlæg kan udvikles indenfor for EU’s biodiversitetsstrategi som en miljø- og klimavenlig fødevareproduktion, afslutter Lisbeth Jess Plesner.

 

Link til EU's biodiversitetsstrategi.