Seneste høringssvar fra Dansk Akvakultur

Dansk Akvakultur har netop fremsendt høringssvar vedr. samling af havbrugsmyndighedskompetencen hos Miljøstyrelsen samt høringssvar vedr. ophævelse af mulighed for anvendelse af marine virkemidler vedr. havbrug.

 

 

Høringssvar vedr. samling af havbrugsmyndighedskompetencen hos Miljøstyrelsen

 

Dansk Akvakultur har fremsendt høringssvar til udkast til lov om ændring af miljøvurderingsloven. Ministeriet har fremsendt forslaget på baggrund af de politiske drøftelser som rapport om status og grundig gennemgang af havbrugsområdet gav anledning til, og formålet er at kunne samle opgaven med miljøgodkendelser mm. af havbrug i Miljøstyrelsen, så den faglige viden og kompetencerne for havbrug var samlet et sted.

 

Miljø- og Fødevareministeriet konkluderede bl.a. flg. i rapport fra den grundige gennemgang af havbrug:

 

  • At ´de gældende regler overordnet udgør et solidt udgangspunkt og basis for en fremtidig sikker administration af området.´

 

  • At der på baggrund af den gennemførte ekstra kontrol af de årlige indberettede tal for netto-produktion af fisk, foderforbrug og antibiotikaforbrug ikke blev konstateret eller vurderet, at der var tegn på, at de undersøgte havbrug har overskredet deres vilkår i miljøtilladelsen.

 

  • At ´Status for tilladelsessituationen på eksisterende havbrug viser, at området er udfordret af konstaterede mangler i placeringstilladelser.´

 

  • At ’Hovedudfordringen for kontrollen af havbrugsproduktion vurderes at bero på, at det ikke er muligt at gennemføre prøvetagning og målinger af de faktiske udledninger fra havbruget.’ 

 

I høringssvaret gør Dansk Akvakultur flg. gældende: 

 

  • at lovforslaget ikke følger konklusionerne fra den grundige gennemgang af havbrugsområdet.

 

  • at for havbrugsområdet har sagsbehandlingen hos kommunerne ikke været mangelfuld i modsætning til sagsbehandlingen hos staten.

 

  • at nærværende lovforslag går imod både KL og erhvervets ønske.

 

Vi opfordrer Miljøstyrelsen til trække lovforslaget tilbage, samt at sagsbehandlingen for VVM og miljøbeskyttelsesloven for havbrugssektoren bliver hos kommunerne i hele kystkystvandsområdet.

 

Høringssvaret kan læses her


 

Høringssvar vedr. ophævelse af mulighed for anvendelse af marine virkemidler vedr. havbrug

 

I samarbejde med AquaCircle har vi fremsendt et fælles høringssvar til dette lovforslag.

 

Med lovforslaget vil Miljø- og Fødevareministeriet ophæve muligheden for anvendelse af marine virkemidler i forbindelse med miljøgodkendelse af havbrug på baggrund af en bekymring og i modstrid med vurderinger fra den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Dette finder vi er kritisabelt, idet lovgivning bør ske på baggrund af fakta og faglighed og ikke på baggrund af bekymring.

 

Derudover gør vi bl.a. gældende, at det faglige grundlag er på plads for anvendelse af muslinger som et marint virkemiddel, at der er taget højde for relevante bekymringer for vandmiljøet, samt at lovforslaget er i strid med den af EU-Kommissionen godkendte strategi for dansk akvakultur.

 

Du kan læse hele høringssvaret her.