Dansk Akvakultur har klaget over tilladelse til fiskeri af laks

Dansk Akvakultur har fremsendt klage vedr. Fiskeristyrelsens tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skern Å vandsystem. Laksen er både en habitatart samt en vandramme-indikatorart, der ikke har opnået gunstig bevaringsstatus.

 

Dansk Akvakultur har fremsendt klagen, da det er i vores medlemmers interesse at sikre god økologisk tilstand og gunstig bevaringsstatus for laks i forhold til habitat- og vandrammedirektivets krav, samt at sikre at reglerne iagttages ens uafhængig af sag og ansøger. 

 

Vores klage går på, at tilladelsen er behæftet med væsentlige fejl og mangler samt afviger i forhold til klagenævnets andre afgørelser. 

 

Dansk Akvakulturs klage hent

Fiskeristyrelsens afgørelse hent