Opkøbsordning for dambrug 2021

Miljøstyrelsen har åbnet sidste runde af opkøbsordningen for dambrug, som løber fra d. 1. marts til d. 1. maj 2021. Ordningen er en del af de aftalte indsatser under Vandområdeplan 2, og der er i år afsat 8,1 mio. kr.

 

 

Gennem ordningen kan kommunerne søge tilskud til opkøb af retten til opstemning af vandløb og indvinding af vand i forbindelse med frivillige aftaler om ophør af dambrugsdrift.

 

Formålet med tilskudsordningen er at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløb.

Ved indgåelse af en frivillig aftale bortfalder dambrugets fodertildeling og retten til indvinding af vand fra vandløbet/grundvand, ligesom udledning af næringsstoffer fra dambrugets produktion bringes til ophør.

 

Du kan læse mere om ordningen her

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ordningen, er du velkommen til at kontakte dambrugsformand Peter Holm på 2323 2220 eller mail lundbyfisk@lundbyfisk.dk eller chefkonsulent, Lisbeth Jess Plesner.