Ål, skaldyr, tang mm

Sukkertang

Opdræt af muslinger og østers

Der kræves en opdrætstilladelse fra Fiskeristyrelsen til opdræt af muslinger og østers.

Ved ansøgning skelnes der mellem to former for opdræt af muslinger og østers: Opdræt i vandsøjlen, hvor den opdrættede art friholdes fra hav- eller fjordbund ved hjælp af liner, bure, stativer eller lignende, og kulturbankeproduktion, hvor der udlægges opdrættede muslinger eller østers i afgrænsede områder på havbunden.

For ansøgning om kulturbankeproduktion er der to halvårlige ansøgningsfrister (1. februar og 1. august). Opdræt i vandsøjlen kan ansøges hele året

 

Mere info kan ses på Fiskeristyrelsens hjemmeside her

 

 

Produktion af tang skal have en produktionstilladelse af Kystinspektoratet.

 

For alle anlæg skal Farvandsvæsenet give tilladelse til afmærkning, position og type samt søkortsafmærkning.

 

Ål

Ålebrug er fuldt recirkulerede anlæg med udledning til renseanlæg eller på anden til recipient. Sådanne anlæg skal ikke miljøgodkendes. Såfremt der udledes til recipient skal der foreligge en udledningstilladelse. Derudover skal anlægget have en vandindvindingstilladelse såfremt der sker indvinding af grundvand.