Habitatområder og naturbeskyttelse

En lang række områder er beskyttet af enten EU regler eller nationale regler.

Natura 2000-områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) er udpeget efter EU´s Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder.

 

På Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk kan ses basisanalyse, natura2000-plan mm for det enkelte Natura 2000 område link

 

Derudover er knap 10 % af den danske natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

 

Kort over Habitatområder samt naturbeskyttelseslovens §3 områder kan ligeledes ses på areal information link http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/).