Rapporter

 • Træflisfiltre - En simpel og stabil måde til at fjerne nitrat fra afløbsvand

  Fakta ark fra DTU-Aqua hent

  Download som pdf
 • ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice

  Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice”
  (Projektperioden: 02.01.2017 – 19.12.2019)


  Projektets formål har primært været at fremme et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske akvakulturprodukter til foodservice i ind- og udland – med særlig fokus på danske storkøkkener med det økologiske spisemærke.
  I udgangspunktet for projektet blev der afsat relativt få økologiske fisk og muslinger til foodservice i DK, og formentlig endnu mindre til foodservice i udlandet dog uden at dette præcist kan angives. Ved gennemførsel af mødeaktiviteter mv. for information om økologiske fisk og muslinger mv. (hi-storie, produkter, forslag til produktanvendelse mv.) overfor udvalgte nøglepersoner og personale-grupper i storkøkkener i ind- og udland er det lykkedes at få flere storkøkkener og restauranter i DK – flere af disse med det økologiske spisemærke i guld - til helt eller delvis at anvende økologi-ske fisk og muslinger i køkkenet.
  Hvis et storkøkken vælger at anvende økologiske fisk og muslinger handler det ofte om at det på-gældende køkken f.eks.:
  - ønsker at sende et signal til forbrugerne om at man tager økologien seriøst, og ønsker at støtte den danske økologiske produktion af fødevarer hele vejen – og dermed producen-terne af økologiske fisk og muslinger
  - har fået viden om hvad økologisk produktion af økologiske opdrætsfisk indebærer – og at det er en udvikling man ønsker at bakke op omkring
  - har fået mulighed for at besøge og opleve en økologisk akvakulturproduktion – og derved har fundet produktionen støtteværdig
  - er blevet klædt på med viden om produktion og kvalitet via projektet, og derfor ønsker at anvende de økologiske akvakulturprodukter fremover.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Undersøgelser i forbindelse med PRV-3 infektion i regnbueørred i Danmark

  PRV-3 blev påvist på dambrug for første gang i Danmark i december 2017. Virusinfektionen blev forbundet med forhøjet dødeligheder på anlæg med større grad af recirkulering (RAS), og der opstod et akut behov for at klarlægge virus udbredelse og dets sygdomsfremkaldende potentiale med henblik på forebyggelse og mulig bekæmpelse.

  Formålet med projektet var således at få et overblik over udbredelse, smitteveje og den reelle betydning af PRV-3 for dambrugserhvervet i Danmark.


  Projektet indeholdt 2 arbejdspakker:


  1. Screening af danske fiskeopdræt, herunder:

  Avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg.

  Historiske prøver.

  Bækørreder.


  2. Forskning:

  Er den danske PRV-3 mere eller mindre sygdomsfremkaldende end den norske?

  Afklaring af evt. smitte gennem æg.

  Afklaring af smitteveje generelt.

   


  Rapporten beskriver projektets resultater.

   

  Projektet er gennemført i 2018-2019 med økonomisk støtte fra Henrik Henriksens Fond, fiskefoderfirmaer, eksportører/slagterier og en lang række fiskeopdræt.

  Download som pdf
 • ASC-certificering af RAS-anlæg

  Projektets formål er at, fremme markeds- og afsætningsforholdene for akvakulturprodukter fra primært RAS anlæg samt øvrige anlæg gennem udvikling af ASC-certificering.

  Gennem projektet er mulighederne for at blive ASC-certificeret videreudbygget, og i dag er ca. 22 ferskvandsørredanlæg ASC-certificeret heraf flere RAS-anlæg. Derudover er 2 havbrug, et indpumpningsanlæg samt et RAS-anlæg med opdræt af kingfish ASC-certificeret. Således er i dag ca. 70 % af de ferskvandsørreder, der sælges til detail, 50 % af havbrugsproduktionen og det eneste kingfish-anlæg i Danmark ASC-certificeret.

  Projektet bestået af fire arbejdspakker:

        AP1: ASC-certificering af RAS anlæg

        AP2: Fremme ASC-certificering af dambrug og havbrug

        AP 3: PR og kommunikation

        AP 4: Projektledelse

  Udover Dansk Akvakultur har WWF-Danmark, LEAD samt en række RAS-anlæg, dambrug og havbrug bidraget til gennemførelse af projektet.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • End-of-Pipe rensning på dambrug

  Det er i projektet undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at øge fjernelsen af kvælstof på dambrug, der er udbygget med biofilter. Der er fokus på at undersøge effekten af træflisfiltre, og der er gennemført en mindre vurdering af muligheder for brug af denitrifikation.

   

  Brug af træflisfiltre er testet i storskala forsøg på tre udvalgte dambrug. Projektets resultater omfatter både tekniske, praktiske og økonomiske parametre. I projektet konkluderes det, at brug af træflisfiltre fremstår som en effektiv, driftssikker og lønsom metode til fjernelse af kvælstof på dambrug, der er udstyret med biofilter.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

  Projektet bidrager med ny viden om indretning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Resultaterne viser, at det vil være muligt at øge kvælstoffjernelse over plantelaguner, og at det kan bidrage til øget produktion og bedre lønsomhed.

  Det vurderes, at resultaterne kan fremme omlægning til emissionsbaseret regulering. Resultaterne bekræfter, at hydrolyseret fiskeslam kan anvendes til at fjerne kvælstof. For type 1 plantelaguner vil være svært at forbedre kvælstoffjernelsen yderligere, med mindre dambruget har en god slamseparering og kan føre slamvand kontrolleret retur til plantelagunen.

  Det vurderes, at det på mange modeldambrug type 3 vil være muligt at optimere driften gennem optimeret slambehandling og dermed forøge fjernelsen af især kvælstof. Resultaterne bekræfter, at fjernelsen af kvælstof og partikulært fosfor i type 3 plantelaguner aftager asymptotisk med stofkoncentrationen og dermed lagunearealet.
  Arealkravet vil dermed ikke længere være lineært med størrelsen af dambruget.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

  Download som pdf
 • ØkoAkva - Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter

  Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter”
  (Projektperioden: December 2015 – December 2018)

   

  Sammenfatning:
  Gennemførslen af projektet har været medvirkende til at finde og opdyrke nye markeder samt at forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økolo-gisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på såvel på eksisterende og potentielle nye markeder i ind- og udland.
  Dette har været til fordel for den videre udvikling af det danske økologiske akvakultur-erhverv. Ikke mindst for alle danske økologi-ske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderproducenter, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksom-heder, eksportører). Men også for aftager-leddene: Detailled, foodservice og slutbrugere i ind- og udland.
  Hertil kommer at projektet har været medvirkende til at sikre en øget grad af synlighed af økologien via formidling om de økologi-ske akvakulturprodukter til en bred kreds af interessenter, herunder også via nyhedsmedier og fagblade i ind- og udland.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • VETLØSNING

  Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.

  Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk akvakultur:

   

  1. Hudlidelser hos regnbueørred

   

  2. Vandkvalitet og mikropartiklers betydning for opdræt af fisk i RAS

   

  3. Betydningen af parasitten Bonamia ostreae for østersopdræt i Limfjorden

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

  I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos
  regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.
  Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af hudforandringer på
  regnbueørreder i danske dambrug. Disse hudforandringer har en stor effekt på både økonomi
  og management på berørte dambrug.
  Den mest udbredte og betydningsfulde af disse hudforandringer er rødpletsyge, på engelsk
  kaldet Red Mark Syndrome (RMS – hvilket er den betegnelse, der fremover vil bruges i
  rapporten), hvorfor det er den sygdom, der har været i fokus i dette projekt.
  Projektet indeholdt tre arbejdspakker:
  1) Diagnostisk udredning
  2) Smitteoverførsel og sygdomsudvikling
  3) Behandling
  Rapporten beskriver projektets resultater.

  Download som pdf
 • TARGETFISH - Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  TARGETFISH
  Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  EU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der forårsager YDS, ofte viser sig at være meget forskellige (genetisk) ikke blot fra land til land, men også fra anlæg til anlæg. Dette faktum kan forklare, hvorfor det foreløbigt har vist sig at være meget svært at udvikle en vaccine, som virker tilfredsstillende generelt på mange anlæg i flere lande. Stirling har dog også vist, at der kan opnås rimelig god beskyttelse (RPS>80) såfremt man i vaccinen anvender præcist den bakterie-type, som giver anledning til sygdom. Denne viden medfører, at det er interessant at kigge på autovaccine-princippet. Altså at man på det enkelte anlæg anvender en vaccine, som indeholder en eller flere af præcis de bakterier-typer, der normalt giver sygdomsudbrud på det enkelte anlæg. Der er tilbagemeldinger fra Storbritannien, at sådanne autovacciner er produceret og anvendt med succes som forebyggelse mod YDS under normale dambrugsforhold. Dette forsøg går ud på at vise, om autovaccine-princippet også virker under danske forhold.

  Download som pdf