Rapporter

 • VETLØSNING

  Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.

  Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk akvakultur:

   

  1. Hudlidelser hos regnbueørred

   

  2. Vandkvalitet og mikropartiklers betydning for opdræt af fisk i RAS

   

  3. Betydningen af parasitten Bonamia ostreae for østersopdræt i Limfjorden

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

  I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos
  regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.
  Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af hudforandringer på
  regnbueørreder i danske dambrug. Disse hudforandringer har en stor effekt på både økonomi
  og management på berørte dambrug.
  Den mest udbredte og betydningsfulde af disse hudforandringer er rødpletsyge, på engelsk
  kaldet Red Mark Syndrome (RMS – hvilket er den betegnelse, der fremover vil bruges i
  rapporten), hvorfor det er den sygdom, der har været i fokus i dette projekt.
  Projektet indeholdt tre arbejdspakker:
  1) Diagnostisk udredning
  2) Smitteoverførsel og sygdomsudvikling
  3) Behandling
  Rapporten beskriver projektets resultater.

  Download som pdf
 • TARGETFISH - Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  TARGETFISH
  Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  EU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der forårsager YDS, ofte viser sig at være meget forskellige (genetisk) ikke blot fra land til land, men også fra anlæg til anlæg. Dette faktum kan forklare, hvorfor det foreløbigt har vist sig at være meget svært at udvikle en vaccine, som virker tilfredsstillende generelt på mange anlæg i flere lande. Stirling har dog også vist, at der kan opnås rimelig god beskyttelse (RPS>80) såfremt man i vaccinen anvender præcist den bakterie-type, som giver anledning til sygdom. Denne viden medfører, at det er interessant at kigge på autovaccine-princippet. Altså at man på det enkelte anlæg anvender en vaccine, som indeholder en eller flere af præcis de bakterier-typer, der normalt giver sygdomsudbrud på det enkelte anlæg. Der er tilbagemeldinger fra Storbritannien, at sådanne autovacciner er produceret og anvendt med succes som forebyggelse mod YDS under normale dambrugsforhold. Dette forsøg går ud på at vise, om autovaccine-princippet også virker under danske forhold.

  Download som pdf
 • STIKVACC

  STIKVACC - Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk.

   

  Projektets formål:

  At udvikle og afprøve en vaccinations-maskine, som rentabelt kan stikvaccinere mindre regnbueørreder mod fiskesygdommen rødmundsyge. Målet er gennem sådan stikvaccination at reducere eller helt eliminere brugen af antibiotika på de deltagende produktionsdambrug. Samtidig forventes ERM stikvaccinationen at medføre at dødeligheden halveres, at man opnår bedre foderkonvertering (mindst 10 %) og afkorter produktionscyklus. Effekten vil på erhvervsniveau være mindre brug af antibiotika (mindst halvering), mindske udledning af miljøfremmede stoffer, mindske udledningen af N/P med 10 % pr kg slagtet fisk, forbedre fiskevelfærd, arbejdsmiljø, general optimering af produktionen samt styrke dansk akvakulturerhvervs image.

   

  Projektet er gennemført i årene 2011-2016 og har været støttet  gennem det daværende NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

   

  Slutrapport kan downloades herunder.

   

  I forbindelse med rapporten er der lavet et lille notat, der beskriver stikvaccineringseffekten hos fiskeopdrætsvirksomheden AquaPri. Tryk her

  Download som pdf
 • Offshore Akvakultur

  Udvikling af teknologi til Offshore havbrugsproduktion

   

   

  Udvikling og test af opdrætsringe og tekniske komponenter, samt undersøgelse af eventuelle fysiologiske, helbredsmæssige, veterinære og produktionsrelaterede konsekvenser af fisk der neddykkes eller opdrættes på lokaliteter med stærk vandstrøm.

  Download som pdf
 • Produktivitetsanalyse i dansk akvakultur

  Analyse og vurdering af værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget i den danske akvakultursektor. 

  Rasmus Nielsen og Brian Thomsen.

   

  Faglig rapport 2015-4

  Download som pdf
 • KOMBI-Opdræt

  Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum

   

   

  Projektrapport for GUDP-projektet gennemført 2011 - 2015.

  Download som pdf
 • Netværk for formalinudfasning

  Projektets formål var:

  At øge viden om formalin-substitution.

  • Gennem oprettelse af et netværk af aktører, der besidder såvel teoretisk som praktisk viden om udfasning af formalin på danske akvakulturbrug
  • Ved at gøre viden brugbar og mere tilgængelig for alle danske akvakulturbrugere
  • Ved at identificere barrierer for formalinsubstitution og søge praktiske løsninger for disse barrierer

  Projektet er gennemført i årene 2013 – 2015. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet. Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med DTU Aqua, de praktiserende fiskedyrlæger, Pumpegruppen A/S samt en række akvakulturanlæg.

  Projektet har medført at en lang række nye akvakulturbrugere nu arbejder med formalinsubstitution på deres konkrete anlæg. Og der er skabt nye/forbedrede samarbejdsrelationer mellem opdrættere, dyrlæger, konsulenter og ikke mindst forskerne på DTU Aqua. DTU Aqua´s resultater i dette projekt har givet ikke blot rådgiverne, men også de enkelte akvakulturbrugere en langt bedre forståelse af, hvorfor pereddikesyre har effekt i nogle situationer, men ikke i andre.

  Afprøvningen af doseringspumperne har generelt været en stor succes. Ikke blot arbejdsmiljømæssigt men også behandlingsmæssigt. Doseringspumperne medvirker til, at der kan doseres meget præcis over længere tid, hvilket man især i forbindelse med anvendelse af pereddikesyre kan drage stor nytte af. Det forudses at doseringspumper på mange anlæg fremadrettet vil blive en hel naturlig del af hjælpestofhåndteringen.

   

  Download som pdf
 • Økologiske linemuslinger – sikring af tilgængelighed for forbrugerne (ØKOMUS)

  Gennemførelsen af projektet har været kraftigt medvirkende til at påvirke og understøtte den udvikling som er sket vedrørende omlægning af en flerhed af linemuslingeanlæg i Danmark til økologisk produktion. Dels fordi regelsættet for økologisk akvakulturproduktion – herunder muslinger – gør det muligt at omlægge til økologisk produktion med forholdsvis lave ekstraomkostninger, dels fordi en flerhed af de øvrige led i distributionskæden i løbet af projektperioden er blevet gearet (og godkendte) til at forarbejde og afsætte økologiske linemuslinger – og endelig fordi markedet for afsætning af de økologiske linemuslinger er blevet tilstrækkelig motiveret/påvirket i en retning som har bevirket, at der nu er langt større interesse for indkøb af økologiske linemuslinger blandt såvel de danske som de udenlandske forbrugere – herunder blandt storkøkkener.

  Med andre ord: Der er kommet gang i omlægning, produktion, forarbejdning og salg af økologiske muslinger i en grad, så Danmark i den pågældende projektperiode er gået fra at være ”en spiller i opstartsfasen” til at være blandt EU’s største producenter og udbydere af produkter med økologiske linemuslinger.

  Projektet har dermed medvirket til at etablere og udvikle et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske linemuslinger i Danmark via støtte til - og udvikling af - relevante distributionskanaler med henblik på at sikre tilgængeligheden af danske økologiske linemuslinger til forbrugerne – herunder danske storkøkkener.

  Download som pdf
 • Delprojekt ”Afsætningsfremme – Dansk Akvakultur 2012 - 2014 (økologi)”

  Projektet har muliggjort en fortsat informering af forbrugerene om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf – i forlængelse af det arbejde, som blev påbegyndt i projekt ØKOFISK-info (2009 – 2013).

  Projektet har dermed været afgørende for at sikre det fortsatte arbejde med at opbygge information og viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf hos såvel danske som udenlandske forbrugere.

  Særligt har projektet medvirket til at sikre den videre opbygning af viden og muligheder for brug af økologiske fisk og skaldyr i de danske storkøkkener, der ønsker at arbejde mod at erhverve sig det økologiske spisemærke på et særligt højt niveau.

  Download som pdf