2015

Her kan du læse rapporter fra 2015

 • Produktivitetsanalyse i dansk akvakultur

  Analyse og vurdering af værditilvæksten per fuldtidsbeskæftiget i den danske akvakultursektor. 

  Rasmus Nielsen og Brian Thomsen.

   

  Faglig rapport 2015-4

  Download som pdf
 • KOMBI-Opdræt

  Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang og muslinger til foder og konsum

   

   

  Projektrapport for GUDP-projektet gennemført 2011 - 2015.

  Download som pdf
 • Netværk for formalinudfasning

  Projektets formål var:

  At øge viden om formalin-substitution.

  • Gennem oprettelse af et netværk af aktører, der besidder såvel teoretisk som praktisk viden om udfasning af formalin på danske akvakulturbrug
  • Ved at gøre viden brugbar og mere tilgængelig for alle danske akvakulturbrugere
  • Ved at identificere barrierer for formalinsubstitution og søge praktiske løsninger for disse barrierer

  Projektet er gennemført i årene 2013 – 2015. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet. Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med DTU Aqua, de praktiserende fiskedyrlæger, Pumpegruppen A/S samt en række akvakulturanlæg.

  Projektet har medført at en lang række nye akvakulturbrugere nu arbejder med formalinsubstitution på deres konkrete anlæg. Og der er skabt nye/forbedrede samarbejdsrelationer mellem opdrættere, dyrlæger, konsulenter og ikke mindst forskerne på DTU Aqua. DTU Aqua´s resultater i dette projekt har givet ikke blot rådgiverne, men også de enkelte akvakulturbrugere en langt bedre forståelse af, hvorfor pereddikesyre har effekt i nogle situationer, men ikke i andre.

  Afprøvningen af doseringspumperne har generelt været en stor succes. Ikke blot arbejdsmiljømæssigt men også behandlingsmæssigt. Doseringspumperne medvirker til, at der kan doseres meget præcis over længere tid, hvilket man især i forbindelse med anvendelse af pereddikesyre kan drage stor nytte af. Det forudses at doseringspumper på mange anlæg fremadrettet vil blive en hel naturlig del af hjælpestofhåndteringen.

   

  Download som pdf
 • Økologiske linemuslinger – sikring af tilgængelighed for forbrugerne (ØKOMUS)

  Gennemførelsen af projektet har været kraftigt medvirkende til at påvirke og understøtte den udvikling som er sket vedrørende omlægning af en flerhed af linemuslingeanlæg i Danmark til økologisk produktion. Dels fordi regelsættet for økologisk akvakulturproduktion – herunder muslinger – gør det muligt at omlægge til økologisk produktion med forholdsvis lave ekstraomkostninger, dels fordi en flerhed af de øvrige led i distributionskæden i løbet af projektperioden er blevet gearet (og godkendte) til at forarbejde og afsætte økologiske linemuslinger – og endelig fordi markedet for afsætning af de økologiske linemuslinger er blevet tilstrækkelig motiveret/påvirket i en retning som har bevirket, at der nu er langt større interesse for indkøb af økologiske linemuslinger blandt såvel de danske som de udenlandske forbrugere – herunder blandt storkøkkener.

  Med andre ord: Der er kommet gang i omlægning, produktion, forarbejdning og salg af økologiske muslinger i en grad, så Danmark i den pågældende projektperiode er gået fra at være ”en spiller i opstartsfasen” til at være blandt EU’s største producenter og udbydere af produkter med økologiske linemuslinger.

  Projektet har dermed medvirket til at etablere og udvikle et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske linemuslinger i Danmark via støtte til - og udvikling af - relevante distributionskanaler med henblik på at sikre tilgængeligheden af danske økologiske linemuslinger til forbrugerne – herunder danske storkøkkener.

  Download som pdf
 • Optimeret arbejdsmiljø på dambrug

  Projektet har tilvejebragt ny viden om arbejdsmiljø på dambrug. Der er udarbejdet en helt ny dambrugsmålrettet vejledning, og der er gennem praktiske forsøg på udvalgte dambrug vist eksempler på, hvorledes forskellige pumpeløsninger kan bidrage til at optimere arbejdsmiljøet i forbindelse med håndtering af hjælpestofferne.

  Vejledningen ”Arbejdsmiljø på Dambrug” er den første vejledning af denne type i Danmark, som direkte er målrettet dambrugserhvervet. Vejledningen kan anvendes af både dambrugsejere og deres ansatte, men vil herudover også kunne anvendes af dambrugskonsulenter i forbindelse med deres rådgivning, samt af de aktører, der arbejder med at dimensionere nye og ombygge ældre dambrug.

  Projektet har vist, at brugen af forskellige doseringspumpeløsninger har et hidtil uudnyttet potentiale på mange danske dambrug. Den teknologiske udvikling på pumpeområdet sammenholdt med pumpeløsningernes nedadgående prisleje gør, at pumpeløsninger i dag er realistiske rentable investeringer på mange dambrug. Projektet har endvidere vist, at pumpeløsningerne ikke blot kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet, men også at forskellige pumpeløsninger i høj grad kan medvirke til at mindske det fysiske arbejde og nedsætte den tid, der bruges i forbindelse med hjælpestofhåndtering.   

  Projektet er gennemført i 2012 – 2014. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet.

  Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med Videncentret for Landbrug, konsulentfirmaerne Aquadam og NC Consulting samt følgende dambrug: Tingkærvad Dambrug, Staulund Dambrug, Hornbæk Dambrug, Lundby Fiskeri, Lerkenfeld Dambrug, Kidmose Dambrug, Kærhede Dambrug og Åbro Dambrug.

  Download som pdf
 • Delprojekt ”Afsætningsfremme – Dansk Akvakultur 2012 - 2014 (økologi)”

  Projektet har muliggjort en fortsat informering af forbrugerene om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf – i forlængelse af det arbejde, som blev påbegyndt i projekt ØKOFISK-info (2009 – 2013).

  Projektet har dermed været afgørende for at sikre det fortsatte arbejde med at opbygge information og viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf hos såvel danske som udenlandske forbrugere.

  Særligt har projektet medvirket til at sikre den videre opbygning af viden og muligheder for brug af økologiske fisk og skaldyr i de danske storkøkkener, der ønsker at arbejde mod at erhverve sig det økologiske spisemærke på et særligt højt niveau.

  Download som pdf
 • Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKO-AKVA-1)

  Projektet har sikret, at alle danske økologiske dambrug og havbrug, som var godkendt til økologisk produktion efter det danske regelsæt for økologisk akvakultur fik assistance til at få deres respektive økologi-rapporter tilrettet efter den nye EU forordning (EU, 2009), der trådte i kraft d. 1. juli 2010. Hensigten var, at denne barriere ikke skulle medføre frafald af de allerede omlagte danske økologiske anlæg – og dette ønske er blevet opfyldt.

  Projektet har desuden sikret udarbejdelse af skabeloner for udarbejdelse af al det nødvendige dokumentationsmateriale mv. (Økologisk egenkontrolprogram, Plan for bæredygtig forvaltning, Virksomhedsbeskrivelse + øvrige nødvendige materialer) for dambrug, havbrug, linemuslingeanlæg og tanganlæg i Danmark. Disse skabeloner vil kunne anvendes af kommende økologiske akvakulturbrugere, der måtte ønske at igangsætte omlægning af deres anlæg til økologisk produktion.

  Endelig har projektet frembragt et længe ønsket overblik over status på udviklingen af produktion af økologiske fisk og skaldyr i udlandet.

  Projektet har dermed medvirket til at videreudvikle den eksisterende praktiske og vidensmæssige platform for udvikling af den danske økologiske akvakulturproduktion – herunder også for nye relevante såkaldte ”andre arter”.

  Download som pdf
 • Projektrapport: Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt (ØKO-yngel)

  Projektet har understøttet etablering, omlægning, drift og optimering af
  sygdomsforebyggelse af de første danske fiskeopdrætsanlæg med produktion af økologisk øjenæg og fiskeyngel.

  Dette er sket med henblik på at være på forkant med implementering af bestemmelsen herom i EU forordning for økologisk akvakultur
  (EC no. 710/2009, artikel 25e) og herved at sikre produktion af økologisk yngel
  til økologisk fiskeproduktion i Danmark og/eller eksport med henblik på
  videreproduktion i udlandet.

  I løbet af projektet er to avlsdambrug omlagt til økologisk produktion af øjenæg og yngel af regnbueørred og bækørred. Ved projektets afslutning er Danmark EU’s største producent af økologiske øjenæg og yngel af de to ørredarter, med mulighed for eksport af disse produkter.

  Download som pdf