2018

 • ØkoAkva - Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter

  Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter”
  (Projektperioden: December 2015 – December 2018)

   

  Sammenfatning:
  Gennemførslen af projektet har været medvirkende til at finde og opdyrke nye markeder samt at forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økolo-gisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på såvel på eksisterende og potentielle nye markeder i ind- og udland.
  Dette har været til fordel for den videre udvikling af det danske økologiske akvakultur-erhverv. Ikke mindst for alle danske økologi-ske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderproducenter, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksom-heder, eksportører). Men også for aftager-leddene: Detailled, foodservice og slutbrugere i ind- og udland.
  Hertil kommer at projektet har været medvirkende til at sikre en øget grad af synlighed af økologien via formidling om de økologi-ske akvakulturprodukter til en bred kreds af interessenter, herunder også via nyhedsmedier og fagblade i ind- og udland.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • VETLØSNING

  Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.

  Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk akvakultur:

   

  1. Hudlidelser hos regnbueørred

   

  2. Vandkvalitet og mikropartiklers betydning for opdræt af fisk i RAS

   

  3. Betydningen af parasitten Bonamia ostreae for østersopdræt i Limfjorden

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

  I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos
  regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.
  Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af hudforandringer på
  regnbueørreder i danske dambrug. Disse hudforandringer har en stor effekt på både økonomi
  og management på berørte dambrug.
  Den mest udbredte og betydningsfulde af disse hudforandringer er rødpletsyge, på engelsk
  kaldet Red Mark Syndrome (RMS – hvilket er den betegnelse, der fremover vil bruges i
  rapporten), hvorfor det er den sygdom, der har været i fokus i dette projekt.
  Projektet indeholdt tre arbejdspakker:
  1) Diagnostisk udredning
  2) Smitteoverførsel og sygdomsudvikling
  3) Behandling
  Rapporten beskriver projektets resultater.

  Download som pdf