2019

Her kan du læse rapporter fra 2019

 • Undersøgelser i forbindelse med PRV-3 infektion i regnbueørred i Danmark

  PRV-3 blev påvist på dambrug for første gang i Danmark i december 2017. Virusinfektionen blev forbundet med forhøjet dødeligheder på anlæg med større grad af recirkulering (RAS), og der opstod et akut behov for at klarlægge virus udbredelse og dets sygdomsfremkaldende potentiale med henblik på forebyggelse og mulig bekæmpelse.

  Formålet med projektet var således at få et overblik over udbredelse, smitteveje og den reelle betydning af PRV-3 for dambrugserhvervet i Danmark.


  Projektet indeholdt 2 arbejdspakker:


  1. Screening af danske fiskeopdræt, herunder:

  Avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg.

  Historiske prøver.

  Bækørreder.


  2. Forskning:

  Er den danske PRV-3 mere eller mindre sygdomsfremkaldende end den norske?

  Afklaring af evt. smitte gennem æg.

  Afklaring af smitteveje generelt.

   


  Rapporten beskriver projektets resultater.

   

  Projektet er gennemført i 2018-2019 med økonomisk støtte fra Henrik Henriksens Fond, fiskefoderfirmaer, eksportører/slagterier og en lang række fiskeopdræt.

  Download som pdf
 • ASC-certificering af RAS-anlæg

  Projektets formål er at, fremme markeds- og afsætningsforholdene for akvakulturprodukter fra primært RAS anlæg samt øvrige anlæg gennem udvikling af ASC-certificering.

  Gennem projektet er mulighederne for at blive ASC-certificeret videreudbygget, og i dag er ca. 22 ferskvandsørredanlæg ASC-certificeret heraf flere RAS-anlæg. Derudover er 2 havbrug, et indpumpningsanlæg samt et RAS-anlæg med opdræt af kingfish ASC-certificeret. Således er i dag ca. 70 % af de ferskvandsørreder, der sælges til detail, 50 % af havbrugsproduktionen og det eneste kingfish-anlæg i Danmark ASC-certificeret.

  Projektet bestået af fire arbejdspakker:

        AP1: ASC-certificering af RAS anlæg

        AP2: Fremme ASC-certificering af dambrug og havbrug

        AP 3: PR og kommunikation

        AP 4: Projektledelse

  Udover Dansk Akvakultur har WWF-Danmark, LEAD samt en række RAS-anlæg, dambrug og havbrug bidraget til gennemførelse af projektet.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • End-of-Pipe rensning på dambrug

  Det er i projektet undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at øge fjernelsen af kvælstof på dambrug, der er udbygget med biofilter. Der er fokus på at undersøge effekten af træflisfiltre, og der er gennemført en mindre vurdering af muligheder for brug af denitrifikation.

   

  Brug af træflisfiltre er testet i storskala forsøg på tre udvalgte dambrug. Projektets resultater omfatter både tekniske, praktiske og økonomiske parametre. I projektet konkluderes det, at brug af træflisfiltre fremstår som en effektiv, driftssikker og lønsom metode til fjernelse af kvælstof på dambrug, der er udstyret med biofilter.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf
 • Optimering af indretning og drift af plantelaguner på dambrug

  Projektet bidrager med ny viden om indretning og drift af plantelaguner på modeldambrug. Resultaterne viser, at det vil være muligt at øge kvælstoffjernelse over plantelaguner, og at det kan bidrage til øget produktion og bedre lønsomhed.

  Det vurderes, at resultaterne kan fremme omlægning til emissionsbaseret regulering. Resultaterne bekræfter, at hydrolyseret fiskeslam kan anvendes til at fjerne kvælstof. For type 1 plantelaguner vil være svært at forbedre kvælstoffjernelsen yderligere, med mindre dambruget har en god slamseparering og kan føre slamvand kontrolleret retur til plantelagunen.

  Det vurderes, at det på mange modeldambrug type 3 vil være muligt at optimere driften gennem optimeret slambehandling og dermed forøge fjernelsen af især kvælstof. Resultaterne bekræfter, at fjernelsen af kvælstof og partikulært fosfor i type 3 plantelaguner aftager asymptotisk med stofkoncentrationen og dermed lagunearealet.
  Arealkravet vil dermed ikke længere være lineært med størrelsen af dambruget.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

  Download som pdf